Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Okalewie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowe zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły: www.spokalewo.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. W Szkole Podstawowej w Okalewie dla strony www.spokalewo.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:

Test – European Internet Inclusion Initiative, pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.spokalewo.pl spełnia wymagania w 100%.

Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.


Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
  • istnieje możliwosć zmiany kontrastu,
  • możliwość zmiany wielkości liter na stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Łasiński, adres e-mail: sekretariat@spokalewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 542702291. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Do budynku Szkoły Podstawowej w Okalewie prowadzi wejście główne. Od strony sali gimnastycznej znajduje się wejście boczne. Obydwa wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Oprócz wyżej wymienionych wejść do budynku szkoły znajdują się dwa wejścia bezpośrednio prowadzące do sali gimnastycznej. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji, przy wejściu głównym, są pracownicy obsługi.

Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się osób niepełnosprawnych na wyższe piętra. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w sali gimnastycznej. Pozostałe toalety szkolne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych ułatwiającym przemieszczanie się po budynku jest brak progów w pomieszczeniach szkoły.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W  szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stonie Ministerstawa Cyfryzacji poświeconej temu tematowi.

 

Data dodania: 2021-01-17 11:58:15
Data edycji: 2021-02-11 08:28:41
Ilość wyświetleń: 1661

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej