Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:


1. Administratorem danych osobowych uczniów  Szkoła Podstawowa
w Okalewie, który ma siedzibę pod adresem:
Szkoła Podstawowa w Okalewie,
Okalewo 62, 87-510 Skrwilno  

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych - Cezary Kwiatek, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@skrwilno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2a. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą  przetwarzane w celu:
-wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa:
Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa  o systemie informacji oświatowej,
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. przetwarzanie jest niezbędne do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

-realizacji celów związanych z promocją działań, poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej, informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach,  przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów- wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

-zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę szkołę podstawową , poprzez zastosowanie środków technicznych w postaci monitoringu wizyjnego. 

4. Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków  zawodowych.

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie  uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów

prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej).

Dane przetwarzanie w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane,  rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, szkolnej gazetce,

oficjalnych szkolnych stronach internetowych

5. Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

 7. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji (wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Cezary Kwiatek

e-mail: iod@skrwilno.pl

Data dodania: 2021-01-17 11:31:06
Data edycji: 2021-02-04 10:45:33
Ilość wyświetleń: 829

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej