Czcionka:

A+A-

Kontrast:

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PIĘKNE KRAJOBRAZY ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ”

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Okalewie

 2. Cele konkursu:
 • twórcze wykorzystanie smartfonów,
 • wdrażanie uczniów do zdobywania nowych umiejętności,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów,
 • popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
 1. Zasady konkursu
  3.1 Zdjęcie musi być wykonane smartfonem.
  3.2 Konkurs jest organizowany dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Okalewie, każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 zdjęcie w formacie JPG.
  3.3 W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
  3.4 Do nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, klasa, tytuł pracy. (ZAŁĄCZNIK NR 2).
  3.5 Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie podpisanego zdjęcia w formie elektronicznej na maila: konkurs@spokalewo.pl oraz dostarczenie w wersji papierowej załączników do nauczyciela koordynatora konkursu Pana Jarosława Łasińskiego: (załącznik 1) - oświadczenie (załącznik 2) – opis zdjęcia. Załączniki uczniowie mogą pobrać samodzielnie ze strony internetowej szkoły, lub zgłosić się do koordynatora konkursu.
  3.6 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, które naruszają regulamin konkursu.

 2. Termin składania prac: W konkursie będą rozpatrywane tylko te prace, które zostaną przesłane w wersji elektronicznej z opisem do dnia 31.05.2022 do godziny 12.00.

 3. Rozstrzygnięcie konkursu
  5.1 Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury konkursowe powołane przez Organizatora.
  5.2 Jury spośród nadesłanych zdjęć wybierze najlepsze zdjęcie na każdym poziomie nauczania (IV, V, VI, VII, VIII).
  5.3 Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Okalewie.
  5.4 Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
  5.5 Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu.
  5.6 Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Data dodania: 2022-05-12 10:42:08
Data edycji: 2022-05-16 11:00:30
Ilość wyświetleń: 190

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej